94 Alternatives to at.ua

Explore a diverse selection of alternative sites and similar platforms to at.ua. Discover comparable services and features, and expand your online options. Upgrade your browsing experience with our comprehensive collection of alternatives.

Global Traffic Rank

9,102
29 / 1 day

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2007
16 years old

Visitors / Day*

Unknown

Pageviews / Day*

Unknown

Website Worth*

Unknown

Revenue / Day*

Unknown
*estimated

Click here for a full domain report on at.ua.

vseosvita.ua

Global Traffic Rank

7,729

Rank in Ukraine

64

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2018
6 years old
Discover sites like vseosvita.ua

mon.gov.ua

Description of the educational and sports systems. Official site.

Global Traffic Rank

67,470

Rank in Ukraine

134

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

n/a
Discover sites like mon.gov.ua

rozetka.com.ua

Global Traffic Rank

4,379

Rank in Ukraine

10

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jan 2005
19 years old
Discover sites like rozetka.com.ua

naurok.com.ua

Global Traffic Rank

8,385

Rank in Ukraine

41

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2017
6 years old
Discover sites like naurok.com.ua

rada.gov.ua

Global Traffic Rank

14,957

Rank in Ukraine

35

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like rada.gov.ua

osvita.ua

Global Traffic Rank

48,290

Rank in Ukraine

99

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

May 2009
15 years old
Discover sites like osvita.ua

subject.com.ua

Global Traffic Rank

989,749

Rank in Ukraine

1,576

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jul 2010
13 years old
Discover sites like subject.com.ua

pidruchniki.com

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

229

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jul 2014
9 years old
Discover sites like pidruchniki.com

sch.in.ua

Global Traffic Rank

999,827

Rank in Ukraine

863

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

nus.org.ua

Global Traffic Rank

286,575

Rank in Ukraine

729

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2016
8 years old
Discover sites like nus.org.ua

ucoz.ua

Global Traffic Rank

26,156

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jul 2007
16 years old
Discover sites like ucoz.ua

4book.org

Global Traffic Rank

22,676

Rank in Ukraine

159

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jun 2012
11 years old
Discover sites like 4book.org

pedrada.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

626

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2010
14 years old

schoollife.org.ua

Global Traffic Rank

359,237

Rank in Ukraine

272

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2012
11 years old

urok-ua.com

Global Traffic Rank

980,406

Rank in Ukraine

430

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2015
8 years old

svitppt.com.ua

Global Traffic Rank

429,165

Rank in Ukraine

220

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2013
10 years old
Discover sites like svitppt.com.ua

imzo.gov.ua

Global Traffic Rank

183,329

Rank in Ukraine

568

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

kubg.edu.ua

Global Traffic Rank

139,544

Rank in Ukraine

650

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like kubg.edu.ua

edu.kh.ua

Global Traffic Rank

597,562

Rank in Ukraine

335

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2009
15 years old

ranok.com.ua

Global Traffic Rank

89,181

Rank in Ukraine

859

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2003
21 years old

uahistory.co

Global Traffic Rank

107,110

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2021
3 years old

jimdofree.com

Try Jimdo, the all-in-one small business solution. Websites, online stores, bookings, logos, SEO, analytics, domains, and hosting.

Global Traffic Rank

2,556

Rank in Japan

688

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2018
6 years old
Discover sites like jimdofree.com

google.com.ua

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Global Traffic Rank

2,343

Rank in Ukraine

3

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Dec 2002
21 years old
Discover sites like google.com.ua

pidru4niki.com

?????????? ??? ????? ??????

Global Traffic Rank

444,552

Rank in Ukraine

284

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

May 2020
3 years old
Discover sites like pidru4niki.com

metodportal.com

Global Traffic Rank

999,539

Rank in Ukraine

487

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2010
13 years old

pravda.com.ua

Óêðà¿íñüêà ïðàâäà - íîâèíè ïðî Óêðà¿íó

Global Traffic Rank

5,189

Rank in Ukraine

27

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jan 2001
23 years old
Discover sites like pravda.com.ua

vsimosvita.com

Global Traffic Rank

713,049

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Dec 2018
5 years old

ukr.net

Global Traffic Rank

1,988

Rank in Ukraine

5

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Feb 1999
25 years old
Discover sites like ukr.net

miyklas.com.ua

Global Traffic Rank

236,892

Rank in Ukraine

4,732

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2018
6 years old
Discover sites like miyklas.com.ua

prom.ua

Global Traffic Rank

5,390

Rank in Ukraine

13

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Feb 2008
16 years old
Discover sites like prom.ua

home-task.com

Global Traffic Rank

974,709

Rank in Ukraine

1,681

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2012
12 years old

edu.vn.ua

Some app desription

Global Traffic Rank

784,553

Rank in Ukraine

801

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2010
14 years old
Discover sites like edu.vn.ua

stud.com.ua

Global Traffic Rank

690,293

Rank in Ukraine

534

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2015
8 years old
Discover sites like stud.com.ua

osvitoria.media

Global Traffic Rank

346,794

Rank in Ukraine

1,028

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2017
6 years old

privat24.ua

Global Traffic Rank

18,497

Rank in Ukraine

12

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jul 2005
18 years old
Discover sites like privat24.ua

kupyansk.info

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

1,206

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Dec 2006
17 years old

km.ua

Welcome Page

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 1997
27 years old
Discover sites like km.ua

mcfr.ua

Global Traffic Rank

33,913

Rank in Ukraine

235

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2012
12 years old

tsn.ua

Global Traffic Rank

1,304

Rank in Ukraine

25

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jun 2008
15 years old
Discover sites like tsn.ua

shkolyar.in.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

2,487

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2011
12 years old

olx.ua

Global Traffic Rank

1,768

Rank in Ukraine

7

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Feb 2013
11 years old
Discover sites like olx.ua

gdz4you.com

Global Traffic Rank

296,208

Rank in Ukraine

535

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jan 2013
11 years old
Discover sites like gdz4you.com

ukrinform.ua

Global Traffic Rank

26,219

Rank in Ukraine

294

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Oct 2004
19 years old
Discover sites like ukrinform.ua

shkola.in.ua

Global Traffic Rank

93,094

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Dec 2014
9 years old
Discover sites like shkola.in.ua

rbc.ua

Global Traffic Rank

6,109

Rank in Ukraine

61

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jan 2006
18 years old
Discover sites like rbc.ua

pidruchnyk.com.ua

Global Traffic Rank

72,034

Rank in Ukraine

1,186

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2014
10 years old
Discover sites like pidruchnyk.com.ua

osnova.com.ua

Global Traffic Rank

989,782

Rank in Ukraine

927

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2002
21 years old

portfel.info

Global Traffic Rank

134,180

Rank in Ukraine

4,292

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2017
6 years old
Discover sites like portfel.info

privatbank.ua

Global Traffic Rank

14,427

Rank in Ukraine

16

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jun 2002
21 years old
Discover sites like privatbank.ua

pomahach.com

Global Traffic Rank

9,478

Rank in Ukraine

266

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2020
3 years old
Discover sites like pomahach.com

unian.ua

Global Traffic Rank

6,956

Rank in Ukraine

52

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Feb 2006
18 years old
Discover sites like unian.ua

sinoptik.ua

Global Traffic Rank

2,932

Rank in Ukraine

9

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Feb 2010
14 years old
Discover sites like sinoptik.ua

geomap.com.ua

Global Traffic Rank

988,880

Rank in Ukraine

3,028

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2018
5 years old
Discover sites like geomap.com.ua

urokok.com.ua

Ñàéò íàâ÷àëüíî âèõîâíîãî êîìïëåêñó øêîëà-ã³ìíàç³ÿ "¹1. Íà ñàéò³ º áàãàòî ð³çíîãî ö³êàâîãî øê³ëüíîãî ìàòåð³àëó. Ñöåíà𳿿 øê³ëüíèõ ñâÿò, ï³äðó÷íèêè çà íîâîþ ïðîãðàìîþ, øê³ëüí³ ï³ñí³, ïðåçåíòàö³¿, ìàòåð³àë äî êëàñíî¿ ãîäèíè, ëåïáóêè, ïî÷àòêîâ³ êëàñè ÍÓØ, îôîðìëåííÿ êàá³íåòó, êëàñó

Global Traffic Rank

991,109

Rank in Ukraine

796

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

buklib.net

Global Traffic Rank

680,356

Rank in Ukraine

846

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jul 2007
16 years old

um.co.ua

Íà ñàéò³ um.co.ua ïðåäñòàâëåí³ äëÿ çàãàëüíîäîñòóïíîãî áåçïëàòíîãî âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ç ³íîçåìíèõ ìîâ òà åëåêòðîí³êè, ñîö³îëî㳿 òà ìàòåìàòèêè, ô³ëîñîô³¿ òà ô³íàíñ³â, ìåäèöèíè òà ô³çèêè é áàãàòüîõ ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í. Óêðà¿íñüê³ ñòóäåíòè òà øêîëÿð³ íà íàøîìó ³íòåðíåò-ðåñóðñ³ ìîæóòü ïðî÷èòàòè ðåôåðàòè, êíèãè ³ ï³äðó÷íèêè, òâîðè ³ øïàðãàëêè, äèïëîìí³ òà äîïîâ³ä³ - á³ëüøå ì³ëüéîíà html-ñòîð³íîê òåêñòó ç îðèã³íàëüíèìè ìàòåð³àëàìè!

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

703

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like um.co.ua

kpi.ua

Kyiv Polytechnic Institute is one of the oldest and largest technical universities in Ukraine. It was founded in 1898. NTUU KPI is famous for its academic excellence and leading innovative research.

Global Traffic Rank

34,833

Rank in Ukraine

176

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

school.org.ua

Global Traffic Rank

993,479

Rank in Ukraine

1,430

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2013
10 years old
Discover sites like school.org.ua

metodportal.net

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

5,923

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2023
1 year old

klasnaocinka.com.ua

Global Traffic Rank

607,002

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2009
14 years old

biosonuyut.ru

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

obozrevatel.com

Global Traffic Rank

5,810

Rank in Ukraine

36

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Risky

Registered

Mar 2002
22 years old
Discover sites like obozrevatel.com

dytsadok.org.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

32,959

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2013
10 years old

radiosvoboda.org

Global Traffic Rank

15,450

Rank in Ukraine

323

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2000
24 years old

predmety.in.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

17,641

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2017
7 years old

8next.com

Global Traffic Rank

22,439

Rank in Ukraine

807

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

May 2014
10 years old
Discover sites like 8next.com

edufuture.biz

Global Traffic Rank

278,426

Rank in Ukraine

1,461

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2015
9 years old

studfile.net

Global Traffic Rank

17,499

Rank in Russia

250

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2016
7 years old
Discover sites like studfile.net

zno.if.ua

Global Traffic Rank

878,902

Rank in Ukraine

2,961

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jul 2011
12 years old

history.vn.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

275

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2014
10 years old

iitta.gov.ua

Global Traffic Rank

956,245

Rank in Ukraine

4,765

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

fwdcdn.com

Global Traffic Rank

26,616

Rank in Ukraine

47

Safety/Trust

Not Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2013
10 years old
Discover sites like fwdcdn.com

24tv.ua

Global Traffic Rank

6,275

Rank in Ukraine

112

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Dec 2010
13 years old

nv.ua

Global Traffic Rank

5,812

Rank in Ukraine

77

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jan 2015
9 years old
Discover sites like nv.ua

i.ua

².UA - òâîÿ ïîøòà

Global Traffic Rank

11,478

Rank in Ukraine

35

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Mar 2006
18 years old
Discover sites like i.ua

segodnya.ua

Global Traffic Rank

31,627

Rank in Ukraine

40

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2006
18 years old

maximum.fm

Global Traffic Rank

205,506

Rank in Ukraine

760

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2017
7 years old

ukrlib.com.ua

Íàéá³ëüøà îíëàéí á³áë³îòåêà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, à òàêîæ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Ìîæëèâ³ñòü ÷èòàòè ïîâí³ òà ñêîðî÷åí³ òâîðè óêðà¿íñüêèõ òà ñâ³òîâèõ ïèñüìåííèê³â, åíöèêëîïåä³ÿ, íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ øêîëè, ÇÍÎ òà ÂÍÇ.

Global Traffic Rank

58,118

Rank in Ukraine

293

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

studopedia.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

809

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2012
12 years old

ed-era.com

Global Traffic Rank

305,435

Rank in Ukraine

262

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

May 2014
10 years old
Discover sites like ed-era.com

calameo.com

Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide

Global Traffic Rank

2,944

Rank in India

4,221

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jun 2007
16 years old
Discover sites like calameo.com

vntu.edu.ua

Global Traffic Rank

282,505

Rank in the United Kingdom

2,161

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like vntu.edu.ua

nbuv.gov.ua

Global Traffic Rank

124,809

Rank in Ukraine

4,604

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like nbuv.gov.ua

ukrlit.net

Global Traffic Rank

872,214

Rank in Ukraine

1,205

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2017
6 years old

childdevelop.com.ua

Global Traffic Rank

146,496

Rank in Ukraine

1,796

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2015
9 years old

ligazakon.net

Global Traffic Rank

45,238

Rank in Ukraine

88

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jul 2007
16 years old

learningapps.org

LearningApps - interactive and multimedia learning blocks

Global Traffic Rank

11,435

Rank in Russia

746

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2010
13 years old
Discover sites like learningapps.org

academia.in.ua

Global Traffic Rank

998,681

Rank in Ukraine

909

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2012
11 years old

twirpx.com

Global Traffic Rank

97,720

Rank in Ukraine

3,371

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Feb 2005
19 years old
Discover sites like twirpx.com

naurok.ua

Global Traffic Rank

75,989

Rank in Ukraine

647

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2019
5 years old
Discover sites like naurok.ua

slovnyk.ua

Global Traffic Rank

81,440

Rank in Ukraine

631

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2011
12 years old

vshkole.com

Global Traffic Rank

9,098

Rank in Ukraine

57

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jul 2013
10 years old
Discover sites like vshkole.com

kmu.gov.ua

Global Traffic Rank

21,678

Rank in Ukraine

376

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

n/a
Discover sites like kmu.gov.ua

moz.gov.ua

Global Traffic Rank

77,489

Rank in Ukraine

239

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like moz.gov.ua