102 Alternatives to author.today

Explore a diverse selection of alternative sites and similar platforms to author.today. Discover comparable services and features, and expand your online options. Upgrade your browsing experience with our comprehensive collection of alternatives.

Global Traffic Rank

7,313
37 / 1 day

Rank in Russia

343
82.3% Traffic Share

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2015
8 years old

Visitors / Day*

166K
5M / month

Pageviews / Day*

1M
31M / month

Website Worth*

$2.2M

Revenue / Day*

$2.5K
$75K / month
*estimated

Click here for a full domain report on author.today.

readli.net

Global Traffic Rank

8,182

Rank in Russia

1,377

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2015
8 years old
Discover sites like readli.net

topliba.com

Global Traffic Rank

77,678

Rank in Russia

1,215

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Dec 2018
5 years old
Discover sites like topliba.com

avidreaders.ru

Global Traffic Rank

8,926

Rank in Russia

545

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Aug 2014
9 years old
Discover sites like avidreaders.ru

litmir.club

Global Traffic Rank

53,076

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

litnet.com

Global Traffic Rank

1,364

Rank in Russia

267

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2000
23 years old
Discover sites like litnet.com

litvek.com

Global Traffic Rank

168,860

Rank in Russia

32,698

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2017
6 years old
Discover sites like litvek.com

knigilub.ru

Ñàéò äëÿ ëþáèòåëåé êíèã. Îòñëåæèâàíèå ïðîäîëæåíèé êíèã, òåìàòè÷åñêèå ïîäáîðêè, ÒÎÏû è ðåéòèíãè. Ôîðóì.

Global Traffic Rank

605,448

Rank in Russia

6,861

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

coollib.net

Global Traffic Rank

116,906

Rank in Russia

3,081

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Aug 2012
11 years old
Discover sites like coollib.net

fanfics.me

Global Traffic Rank

75,339

Rank in Russia

1,735

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jan 2014
10 years old
Discover sites like fanfics.me

samlib.ru

Æóðíàë "Ñàìèçäàò"

Global Traffic Rank

69,175

Rank in Russia

1,172

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Oct 2010
13 years old
Discover sites like samlib.ru

litlib.net

Global Traffic Rank

67,420

Rank in Russia

3,707

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2009
14 years old
Discover sites like litlib.net

fantasy-worlds.org

Global Traffic Rank

74,445

Rank in the Netherlands

416

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jan 2011
13 years old
Discover sites like fantasy-worlds.org

bookzip.ru

Global Traffic Rank

989,408

Rank in Belarus

721

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2018
5 years old

fb2.top

Global Traffic Rank

79,151

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jul 2020
3 years old

zelluloza.ru

Global Traffic Rank

881,497

Rank in Russia

6,341

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2012
11 years old
Discover sites like zelluloza.ru

fantasywiki.ru

Global Traffic Rank

576,105

Rank in Russia

15,614

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2017
7 years old

online-knigi.com

Global Traffic Rank

252,679

Rank in Russia

2,309

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Dec 2015
8 years old
Discover sites like online-knigi.com

litmir.me

Global Traffic Rank

177,690

Rank in Russia

606

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Nov 2014
9 years old
Discover sites like litmir.me

knigochei.net

Global Traffic Rank

547,740

Rank in Russia

3,810

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2016
8 years old

fantlab.ru

Global Traffic Rank

52,707

Rank in Russia

1,094

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Nov 2005
18 years old
Discover sites like fantlab.ru

litmarket.ru

Global Traffic Rank

7,957

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2010
14 years old
Discover sites like litmarket.ru

ekniga.org

Global Traffic Rank

900,575

Rank in Russia

7,278

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

May 2013
10 years old
Discover sites like ekniga.org

knigoed.net

Global Traffic Rank

22,211

Rank in Russia

17,878

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2018
6 years old
Discover sites like knigoed.net

litres.ru

Global Traffic Rank

4,205

Rank in Russia

91

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Oct 2005
18 years old
Discover sites like litres.ru

nemaloknig.com

Welcome!

Global Traffic Rank

990,950

Rank in Russia

3,172

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2018
6 years old
Discover sites like nemaloknig.com

prodaman.ru

Global Traffic Rank

151,668

Rank in Russia

5,823

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2016
8 years old

iloveread.ru

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2018
6 years old

litrpg.ru

Global Traffic Rank

992,500

Rank in Russia

32,448

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2014
10 years old

rulit.me

Global Traffic Rank

21,318

Rank in Russia

1,036

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Dec 2014
9 years old
Discover sites like rulit.me

bookslist.me

BooksList.me - îòñëåæèâàíèå ïðîä ñ ÑàìÈçäàòà samlib.ru, óïîðÿäî÷èâàíèå ïðî÷èòàííîãî ïðè ïîìîùè ìåòîê, ðåêîìåíäàöèé è êîëëåêöèé

Global Traffic Rank

988,588

Rank in Russia

25,795

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

flibusta.site

Global Traffic Rank

34,807

Rank in Ukraine

618

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2017
6 years old
Discover sites like flibusta.site

rukniga.club

Global Traffic Rank

237,791

Rank in Russia

58,494

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2017
6 years old
Discover sites like rukniga.club

librusfan.ru

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Russia

23,003

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2018
6 years old

royallib.com

Global Traffic Rank

46,429

Rank in Russia

1,682

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jul 2011
12 years old

knizhnik.org

Global Traffic Rank

81,958

Rank in Russia

4,197

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2009
15 years old

facenfacts.com

FacenFacts brings News & Views from India, World, Latest & Breaking News, Best from Web, Hot on Net, People & Politics, Unveiling the Time

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in India

100,950

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

May 2010
14 years old
Discover sites like facenfacts.com

jantajanardan.com

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in India

259,661

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

May 2010
14 years old
Discover sites like jantajanardan.com

litportal.ru

Global Traffic Rank

290,499

Rank in Russia

2,715

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Oct 2003
20 years old
Discover sites like litportal.ru

allbookslib.com

Çäåñü âû íàéäåòå ïîëíóþ êîëëåêöèþ êíèã íà ëþáîâíóþ òåìàòèêó. Ëþáîâü, äðóæáà, ïðåäàòåëüñòâî, èñòîðèÿ, êîñìè÷åñêèå ðîìàíû ïðî ëþáîâü, ñðåäíèå âåêà è ìàãèÿ.

Global Traffic Rank

998,036

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

astrologie-tarots.ch

Accueil - Astrologie Numérologie Tarots

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Turkey

84,647

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

flibusta.biz

Global Traffic Rank

424,806

Rank in Russia

28,944

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2019
4 years old
Discover sites like flibusta.biz

schimbdetrafic.eu

SchimbdeTrafic este un generator automat si gratuit de schimb de trafic , promovare si publicitate gratuita online Traffic Exchange

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

nicesomeinfo.com

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

loadbooks.ru

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2020
4 years old

knigolub.net

Global Traffic Rank

159,148

Rank in Russia

1,828

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2016
7 years old
Discover sites like knigolub.net

ipucomp.com

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2020
4 years old

livelib.ru

Global Traffic Rank

20,110

Rank in Russia

337

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Mar 2006
18 years old
Discover sites like livelib.ru

popadanec.info

Global Traffic Rank

566,199

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2015
8 years old

knigochei.org

Global Traffic Rank

86,004

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2021
2 years old
Discover sites like knigochei.org

blogos.kz

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Kazakhstan

34,675

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

loveread.me

Global Traffic Rank

9,704

Rank in Germany

6,227

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2016
8 years old
Discover sites like loveread.me

knigism.online

Global Traffic Rank

464,294

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Dec 2018
5 years old
Discover sites like knigism.online

libking.ru

Global Traffic Rank

20,644

Rank in Russia

1,843

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2018
6 years old

ebook.surf

Global Traffic Rank

552,278

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2020
3 years old

e-libra.su

Electronic library e-libra.su | Read books online - free download

Global Traffic Rank

995,031

Rank in Ukraine

38,148

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2022
1 year old

knigid.ru

Global Traffic Rank

775,537

Rank in Russia

7,544

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2018
6 years old
Discover sites like knigid.ru

coollib.com

Global Traffic Rank

209,424

Rank in Russia

2,308

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Dec 2012
11 years old
Discover sites like coollib.com

osbook.ru

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

booksonline.com.ua

Global Traffic Rank

354,129

Rank in Russia

4,638

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2013
11 years old
Discover sites like booksonline.com.ua

bigliba.com

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Russia

77,294

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jul 2019
4 years old

newlate.ru

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

May 2022
2 years old

labirint.ru

Global Traffic Rank

8,212

Rank in Russia

136

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Oct 1996
27 years old
Discover sites like labirint.ru

knigoguru.net

Global Traffic Rank

983,418

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2019
5 years old

menbooks.ru

Global Traffic Rank

986,289

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2020
3 years old

popadanets.com

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2015
8 years old

mybook.ru

Global Traffic Rank

16,009

Rank in Russia

1,408

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Feb 2000
24 years old
Discover sites like mybook.ru

knigogid.ru

Global Traffic Rank

315,576

Rank in Russia

1,447

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2016
8 years old
Discover sites like knigogid.ru

litlife.club

Global Traffic Rank

56,098

Rank in Russia

4,612

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2016
8 years old

fictionbook.ru

Global Traffic Rank

152,910

Rank in Russia

5,910

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2003
21 years old

feisovet.ru

Global Traffic Rank

309,546

Rank in Russia

6,286

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

May 2013
11 years old

flibusta.su

Global Traffic Rank

60,192

Rank in Russia

10,923

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2020
3 years old
Discover sites like flibusta.su

aldebaran.ru

Global Traffic Rank

118,126

Rank in Russia

2,842

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jun 2002
21 years old
Discover sites like aldebaran.ru

aimarket.ovh

SimonBHb.fr - Site de concours

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

rulate.ru

Global Traffic Rank

19,892

Rank in Russia

2,383

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2012
11 years old
Discover sites like rulate.ru

jesus-christ.rocks

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

findbook.vip

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

posmotre.li

Global Traffic Rank

752,968

Rank in Russia

4,610

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

bookz.ru

Global Traffic Rank

183,257

Rank in Russia

2,888

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Apr 2003
21 years old
Discover sites like bookz.ru

knijky.ru

Global Traffic Rank

47,929

Rank in Russia

5,663

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2010
14 years old
Discover sites like knijky.ru

knigavuhe.org

Global Traffic Rank

18,758

Rank in Russia

22,301

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2019
5 years old
Discover sites like knigavuhe.org

akniga.org

Global Traffic Rank

41,862

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2019
4 years old
Discover sites like akniga.org

baza-knig.ru

Global Traffic Rank

159,409

Rank in Ukraine

382

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2017
6 years old
Discover sites like baza-knig.ru

loveread.info

Global Traffic Rank

66,697

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

May 2019
5 years old
Discover sites like loveread.info

goldenlib.ru

Global Traffic Rank

242,023

Rank in Russia

74,504

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2006
18 years old
Discover sites like goldenlib.ru

ridero.ru

Global Traffic Rank

125,009

Rank in Russia

4,217

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

May 2012
11 years old

mirf.ru

Global Traffic Rank

109,539

Rank in Russia

4,791

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2003
20 years old

fenzin.org

Global Traffic Rank

738,732

Rank in Russia

57,520

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2003
21 years old

7books.ru

Global Traffic Rank

975,530

Rank in Russia

6,685

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2015
8 years old
Discover sites like 7books.ru

bookshake.net

Global Traffic Rank

960,562

Rank in Russia

1,751

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2019
5 years old
Discover sites like bookshake.net

eksmo.ru

Every seventh reader in Russia knows detective novels by Darya Dontsova and Alexandra Marinina, prose by Tatyana Tolstaya and Lyudmila Ulitskaya, and science fiction by Vasily Golovachev and Nik Perumov – all published by Eksmo. Contemporary Russian literature should be available to the whole world; we believe this to be our main objective. ...

Global Traffic Rank

34,645

Rank in Russia

1,926

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Jun 1999
24 years old
Discover sites like eksmo.ru

rbook.me

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Russia

2,340

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2017
6 years old
Discover sites like rbook.me

ruwapa.net

Global Traffic Rank

983,396

Rank in Russia

14,426

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2007
17 years old
Discover sites like ruwapa.net

webnice.ru

Global Traffic Rank

449,825

Rank in Russia

45,646

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

May 2006
18 years old

au-ok.ru

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Russia

35,305

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Dec 2017
6 years old

diary.ru

Global Traffic Rank

23,866

Rank in the Netherlands

148

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Sep 2002
21 years old
Discover sites like diary.ru

libfox.ru

Global Traffic Rank

535,471

Rank in Russia

2,358

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2017
6 years old

litmy.ru

Global Traffic Rank

999,559

Rank in Russia

9,177

Safety/Trust

Risky

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2019
4 years old
Discover sites like litmy.ru

au-books.com

Global Traffic Rank

700,675

Rank in Russia

10,861

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2013
11 years old
Discover sites like au-books.com

knigifb2.ru

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Russia

46,582

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2021
3 years old

100i1kniga.ru

Global Traffic Rank

989,509

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2018
6 years old

flibusta.is

Global Traffic Rank

49,300

Rank in Germany

3,142

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Safe

Registered

Nov 2015
8 years old
Discover sites like flibusta.is

mostop.ru

Website test.ru is ready. The content is to be added

Global Traffic Rank

117,027

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2019
4 years old
Discover sites like mostop.ru