102 Alternatives to umsa.edu.ua

Explore a diverse selection of alternative sites and similar platforms to umsa.edu.ua. Discover comparable services and features, and expand your online options. Upgrade your browsing experience with our comprehensive collection of alternatives.

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

790
40.9% Traffic Share

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

Visitors / Day*

24K
735K / month

Pageviews / Day*

39K
1.2M / month

Website Worth*

$326K

Revenue / Day*

$360
$11K / month
*estimated

Click here for a full domain report on umsa.edu.ua.

meduniv.lviv.ua

Global Traffic Rank

330,547

Rank in Ukraine

559

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2018
5 years old

moz.gov.ua

Global Traffic Rank

77,526

Rank in Ukraine

239

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like moz.gov.ua

knmu.edu.ua

Global Traffic Rank

633,435

Rank in the Netherlands

11,984

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

tdmuv.com

Global Traffic Rank

995,345

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jul 2019
4 years old

empendium.com

Global Traffic Rank

72,226

Rank in Mexico

13,348

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2008
16 years old

zsmu.edu.ua

Global Traffic Rank

999,038

Rank in Ukraine

6,648

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like zsmu.edu.ua

тестування.укр

Global Traffic Rank

234,252

Rank in Ukraine

14,260

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

med-test.in.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

2,180

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2015
8 years old

vnmu.edu.ua

Information on Vinnitsa, the Pirogov's Museum, links to the administration of the University, and MedLine.

Global Traffic Rank

422,781

Rank in Ukraine

6,040

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like vnmu.edu.ua

phc.org.ua

Global Traffic Rank

277,842

Rank in Ukraine

1,307

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2020
4 years old

bsmu.edu.ua

Global Traffic Rank

308,938

Rank in Ukraine

1,486

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

pharmencyclopedia.com.ua

Global Traffic Rank

759,459

Rank in Ukraine

5,268

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2010
13 years old

odmu.edu.ua

ONMUIR

Global Traffic Rank

378,881

Rank in Russia

51,204

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

tdmu.edu.ua

Global Traffic Rank

313,246

Rank in Ukraine

451

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like tdmu.edu.ua

res.in.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

19,383

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

health-ua.com

Global Traffic Rank

351,913

Rank in Ukraine

10,812

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2002
22 years old

medcollege.te.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

30,974

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

pdmu.edu.ua

Global Traffic Rank

710,204

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

nmapo.edu.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

14,204

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

nuph.edu.ua

NationalUniversity of Pharmacy is a large centre of pharmaceutical education in Ukraine and one of the oldest prestigious universities of Europe.

Global Traffic Rank

398,100

Rank in Ukraine

2,382

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

doctrina.space

Doctrina

Global Traffic Rank

654,829

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

medsprava.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

6,132

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2013
11 years old

umj.com.ua

Global Traffic Rank

348,845

Rank in Ukraine

3,510

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2001
22 years old

testkrok.org.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2011
12 years old

testcentr.org.ua

Global Traffic Rank

185,089

Rank in Germany

79,976

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2006
17 years old

anatom.ua

Global Traffic Rank

989,316

Rank in Ukraine

39,878

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

mif-ua.com

Global Traffic Rank

340,886

Rank in Ukraine

2,218

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2003
20 years old

medbib.in.ua

Global Traffic Rank

998,157

Rank in Ukraine

3,102

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

urgent.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

76,889

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

dma.dp.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

1,394

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jul 1998
25 years old

vnmed3.kharkiv.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

54,088

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

odnmu.com

ODNMU - Odessa National Medical University Ukraine

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

dec.gov.ua

Global Traffic Rank

155,715

Rank in Ukraine

13,562

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like dec.gov.ua

nmu.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Russia

38,173

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2012
11 years old

mbbsinukraine.org

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

onmedu.edu.ua

Global Traffic Rank

985,605

Rank in Ukraine

30,830

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like onmedu.edu.ua

ldufk.edu.ua

Global Traffic Rank

986,921

Rank in Ukraine

10,753

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like ldufk.edu.ua

eneutron.info

BHU UET, UPSC, FMGE, NEET, USMLE, SBI PO, NEET, PGCET MBA, TANCET, AP TS EAMCET PGECET, Krok, NMAT on Eneutron.

Global Traffic Rank

998,378

Rank in Ukraine

9,086

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

medstudia.com

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2016
7 years old

arosmu.com

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2010
14 years old

intermost.eu

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

umsa.edu.bo

Global Traffic Rank

955,116

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

umsa.ch

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

onmu.com.ua

ODNMU - Odessa National Medical University Ukraine

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

umsa.edu.mx

UMSA

Global Traffic Rank

607,124

Rank in Mexico

38,628

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like umsa.edu.mx

sumdu.edu.ua

Official website of Sumy State University, admission, teaching, studying, research, international collaboration

Global Traffic Rank

89,909

Rank in Ukraine

1,055

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like sumdu.edu.ua

ua-referat.com

Global Traffic Rank

992,805

Rank in Ukraine

939

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2011
13 years old

ifnmu.edu.ua

Global Traffic Rank

963,102

Rank in Ukraine

11,136

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

msvitu.com

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

38,511

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

nmuofficial.com

Global Traffic Rank

581,921

Rank in Ukraine

1,341

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jan 2019
5 years old

stud.com.ua

Global Traffic Rank

690,241

Rank in Ukraine

534

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2015
8 years old
Discover sites like stud.com.ua

krushkrok.com

Krush Krok

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

fmgeonline.com

MCI Screening Test Questions - FMGE and AIIMS Questions with Answers. This Free Online MBBS test will prepare you for FMGE Screening Test. Question Database of 8000 test practice Questions, CLinical Medicine Syllabus of India Medical Colleges, alongwith Post Graduate Entrance Test. USMLE Questions Free MCQ for MBBS Medical Entrance Test.

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

studopedia.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

809

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2012
12 years old

krokbase.in.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2019
4 years old

um.co.ua

Íà ñàéò³ um.co.ua ïðåäñòàâëåí³ äëÿ çàãàëüíîäîñòóïíîãî áåçïëàòíîãî âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ç ³íîçåìíèõ ìîâ òà åëåêòðîí³êè, ñîö³îëî㳿 òà ìàòåìàòèêè, ô³ëîñîô³¿ òà ô³íàíñ³â, ìåäèöèíè òà ô³çèêè é áàãàòüîõ ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í. Óêðà¿íñüê³ ñòóäåíòè òà øêîëÿð³ íà íàøîìó ³íòåðíåò-ðåñóðñ³ ìîæóòü ïðî÷èòàòè ðåôåðàòè, êíèãè ³ ï³äðó÷íèêè, òâîðè ³ øïàðãàëêè, äèïëîìí³ òà äîïîâ³ä³ - á³ëüøå ì³ëüéîíà html-ñòîð³íîê òåêñòó ç îðèã³íàëüíèìè ìàòåð³àëàìè!

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

703

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like um.co.ua

pidru4niki.com

?????????? ??? ????? ??????

Global Traffic Rank

443,461

Rank in Ukraine

284

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

May 2020
3 years old
Discover sites like pidru4niki.com

ukrbukva.net

Óêðà¿íñê³ ðåôåðàòè, ðåôåðàòè íà óêà¿íñüê³é ìîâ³, óêðà¿íîìîâí³ ðåôåðàòè

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

2,837

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

webcardio.org

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2010
13 years old

dovidnyk.org

Ìåäè÷í³ äîâ³äíèêè ñå𳿠«Á³áë³îòåêà «Çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè»

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2008
15 years old
Discover sites like dovidnyk.org

dsma.com.ua

DSMA - Dnipropetrovsk State Medical University Ukraine

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

onmu.net

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

mil-surgery.com

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2023
11 months old
Discover sites like mil-surgery.com

euroeducations.com

Home Euroeductions

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

oberig.ua

Global Traffic Rank

710,870

Rank in Ukraine

6,194

Safety/Trust

Not Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Aug 2010
13 years old
Discover sites like oberig.ua

educationconsultancy.co.in

Looking to study abroad? Connect with the best overseas education consultants in Vadodara. Our MBBS Consultants can guide you through the entire process of studying abroad. Contact us now!

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2016
8 years old

med-expert.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in the Netherlands

71,233

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

study-inukraine.com

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Feb 2013
11 years old

medikom.ua

Global Traffic Rank

159,717

Rank in Ukraine

2,445

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2001
22 years old
Discover sites like medikom.ua

dpsmu.com

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in India

247,232

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2009
14 years old

d-l.com.ua

The website of the publication «Pediatrician»

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

11,107

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2009
14 years old
Discover sites like d-l.com.ua

waytoabroad.com

Coming Soon

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2014
10 years old
Discover sites like waytoabroad.com

uzhnuedu.com

Uzhhorod National University UzhNU, located in Ukraine, is devoted to merit in ug, pg & ph.d. medical education, holding the highest 4th level of accreditation

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

vitapol.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Russia

366,773

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

dnipromedicalinstitute.com

Dnipro Medical Institute - of Traditional and Non-Traditional Medicine

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

vsmu.edu.ua

Global Traffic Rank

994,033

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

vnz-mpu.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

May 2017
7 years old

likicontrol.com.ua

Global Traffic Rank

646,652

Rank in Ukraine

5,118

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2016
7 years old

kiai.com.ua

The website of the publication «Clinical immunology. Allergology. Infectology»

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

karazin.ua

Global Traffic Rank

162,307

Rank in Ukraine

1,188

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2012
11 years old

compendium.com.ua

Global Traffic Rank

57,332

Rank in Ukraine

153

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Jun 2001
22 years old

rpht.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

107,366

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

akusherstvo.ltd.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

hnpu.edu.ua

Global Traffic Rank

148,324

Rank in Ukraine

1,003

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

lnu.edu.ua

Official site.

Global Traffic Rank

105,094

Rank in Ukraine

862

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like lnu.edu.ua

univer.kharkov.ua

Global Traffic Rank

438,184

Rank in Ukraine

1,933

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2000
23 years old

medical-enc.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

9,247

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

irbis-nbuv.gov.ua

Global Traffic Rank

293,805

Rank in Ukraine

694

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

allmed.pro

Global Traffic Rank

127,588

Rank in Russia

14,962

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2015
8 years old
Discover sites like allmed.pro

kvnzchmy.at.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

nbuv.gov.ua

Global Traffic Rank

124,804

Rank in Ukraine

4,604

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

n/a
Discover sites like nbuv.gov.ua

oxford-med.com.ua

Global Traffic Rank

150,721

Rank in Ukraine

1,583

Safety/Trust

Risky

Child Safety

Unknown

Registered

Apr 2007
17 years old
Discover sites like oxford-med.com.ua

medical-diss.com

Global Traffic Rank

948,803

Rank in Russia

18,662

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Oct 2012
11 years old

rzgmu.ru

Global Traffic Rank

266,594

Rank in Russia

4,086

Safety/Trust

Safe

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2005
19 years old
Discover sites like rzgmu.ru

bsmu.by

Global Traffic Rank

198,827

Rank in Russia

5,549

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2002
21 years old

medpublish.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

35,791

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

lifelib.info

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

33,361

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Mar 2018
6 years old

monada.lviv.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Nov 2018
5 years old

dsmu.edu.ua

Global Traffic Rank

671,268

Rank in Ukraine

13,428

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

medprosvita.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

8,448

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

z-l.com.ua

Global Traffic Rank

> 1M

Rank in Ukraine

48,701

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

n/a

bdp.ks.ua

Îôèöèàëüíûé ñàéò Õåðñîíñêîé äåòñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû

Global Traffic Rank

> 1M

Safety/Trust

Unknown

Child Safety

Unknown

Registered

Sep 2023
8 months old
Discover sites like bdp.ks.ua